"...dan boleh jadi kamu benci akan sesuatu, sedang ia lebih baik bagimu, dan boleh jadi kamu kasihi akan sesuatu, sedang ia melarat bagimu. Dan Allah mengetahui, tetapi kamu tiada mengetahui"
(Al Baqarah:216)

Tuesday, August 18, 2009

.....


Hah herapa hari haya maham ni
makhan hun husah
hido pun husah

hegi klinik
ashik-ashik hubat tahan hakit
lepas hatu hubat-hatu hubat yang lain

lepas hatu hemujanji
ada hagi hemu janji yang lain

rahanya dah hua hemujanji
dah berhenis-henis hubat haya helan
hakit hak hilang juhak
sehejap ada
sehejap hidak

haktiviti
hido-makan hubat-makan hubat-hido

hekarang
haku hunggu hari khamis
harap-harap hemua helesai
helagi yang hatu ni tak di habut
helagi hitulah hidup haya maham ni

semua herja tertanghuh
hension
maha hulak berlalu hantas

mesti selesai khamis ni
mesti habut-mesti habut-mesti habut

itu harapan haya
itu harapan haya
itu harapan haya

sebab haya dah tak tahan hakit gigi......

No comments: